Skip to main content

Privacyverklaring

Identiteit van de verwerker

Beweegplezier op maat (Zwemkanjers als onderdeel van dit bedrijf)
De staat 21
5845GD Sint Anthonis
T 0485346894
KvK 54511828
BTW NL166893079B01

Beweegplezier op maat / Zwemkanjers (hierna te noemen als Zwemkanjers) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring wil Zwemkanjers heldere en transparante informatie aan u geven hoe Zwemkanjers omgaat met uw persoonsgegevens.
Zwemkanjers houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Zwemkanjers gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

Zwemkanjers gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor een van de activiteiten van Zwemkanjers, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u ingevuld in het aanmeldingsformulier.

Tijdens activiteiten of evenementen georganiseerd door Zwemkanjers of activiteiten of evenementen waar Zwemkanjers als zodanig vertegenwoordigd is kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers of activiteiten.
Zwemkanjers behoudt zich het recht deze foto’s te plaatsen op de website of een van de social media kanalen. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven op de persoonlijke zwemscore pagina van uw kind. U kunt het daarnaast ook kenbaar maken via een e-mail aan info@zwemkanjers.nl

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies voor Google Analytics: deze cookies worden door Google geplaatst en door Zwemkanjers gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina’s bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. Zwemkanjers is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Zwemkanjers passende beveiligingsprocedures.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zweminstructerus die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Zwemkanjers bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beëindiging van de overeenkomst bewaart Zwemkanjers uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.

De gegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard voor het geval een leerling zwemlessen wil hervatten en daarnaast worden de gegevens voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, of de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.

Gegevens verstrekken aan derden

Zwemkanjers heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Plan Plan Internet BV voor het beheren en verwerken van de persoonsgegevens in het digitaal leerlingvolgsysteem.

Zwemkanjers zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Uw rechten

U hebt het recht Zwemkanjers te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Zwemkanjers zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Zwemkanjers verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Zwemkanjers in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Zwemkanjers te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Zwemkanjers ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan info@zwemkanjers.nl